Viccionari:Llista de Swadesh de les llengües afroasiàtiques

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

Les següents taules mostres unes llistes de les llengües afro-asiàtiques, com àrab, hebreu, siríac, accadi, gueez, maltès, copte, rifeny, haussa, oromo i somali, en comparació amb el català.

Les branques de llengües comparades són les següents:

Transcripció[modifica]

 • a, e, i, o, u es llegeixen igual que en castellà.
 • â, é, ó estan presentes a les paraules com pas (en francès) [ɑ], llet [e] i soc (en català mallorquí i valencià) [ɒ].
 • ā, ē, ī, ō, ū són vocals llargues. [aː], [ɛː], [iː], [ɔː], [uː]
 • b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y, z es pronuncien igual que en català.
 • v es pronuncia com a v en el mot francès valve
 • θ es pronuncia com a z en el mot espanyol cazar. [θ]
 • ð es pronuncia com a d en el mot acudit. [ð]
 • j es pronuncia com a j en el mot Josep. [dʒ]
 • g es pronuncia com a g en el mot gat. [ɡ]
 • x es pronuncia com a jota en espanyol. [x]
 • ğ es pronuncia com a ɣ en el mot agafar. [ɣ]
 • š es pronuncia com a x en el mot xai. [ʃ]
 • ħ és el so típic de les llengües semítiques; en àrab: ح . [ħ]
 • ʿ és el so típic de les llengües semítiques; en àrab: ﻉ . [ʕ]
 • ʾ és el so típic de les llengües semítiques; en hebreu: א . [ʔ]
 • q és el so típic de les llengües semítiques; en àrab: ق . [q]
 • , , , deriven dels sons t, s, d i z/ð. [tˤ]

Llista[modifica]

català àrab hebreu hebreu
romanitzat
siríac siríac
romanitzat
accadic
romanitzat
gueez gueez
romanitzat
maltès copte
romanitzat
berber rifeny haussa oromo (wallagga) somali
1 Jo أنا ‎(ʾána) אני, אנכי ʾani, ʾânóxi ܐܢܐ ʾenā anāku አነ ʾana jiena, jien anok nəšš níi ana, na ani
2 Tu أنت ‎(ʾanta) m,
أنت ‎(ʾanti) f
אתה, את ʾattâ m, ʾat f ܐܢܬ m, ܐܢܬܝ f ʾat m, ʾat(ti) f atta m, atti f አንተ, አንቲ ʾanta m, ʾanti f inti, int ntok m, nto f šəkk, šəmm kái, kée si adi
3 Ell هو ‎(húwa) הוא hu ܗܘ hu šū ውእቱ wəʾətu huwa, hu ntof m, ntos f nətta m, nəttaŧ f shíi m, ítá f isa isa m, iya f
4 Nosaltres نحن ‎(náħnu) אנחנו ʾanaħnu ܚܢܢ, ܐܢܚܢܢ ħnan, (ʾ)naħnan nīnu ንሕነ nəħna aħna anon nəššin múu nu inna (incl.), aanna (excl.)
5 Vosaltres أنتم ‎(ʾántum) m,
أنتن ‎(ʾantunna) f,
أنتما ‎(ʾantumā) dual
אתם, אתן ʾattem m, ʾatten f ܐܢܬܘܢ m, ܐܢܬܝܢ f ʾattōn m, ʾattēn f attunu m, attina f አንትሙ, አንትን ʾantəmu m, ʾantən f intom ntōtn kənniw, kənnint kúu isin idin
6 Ells هم ‎(hum) m,
هن ‎(húnna) f,
هما ‎(humā) dual
הם, הן hém m, hén f ܗܢܘܢ m, ܗܢܝܢ f hennōn m, hennēn f šunu m, šina f እሙንቱ, እማንቱ ʾəmmuntu m, ʾəmmāntu f huma ntou nihni, nihənti súu isaan iya
7 Això هذا ‎(hāðā) m,
هذﻩ ‎(hāðihi) f
זה ,זו, זאת ze m, zó, zóθ f ܗܢܐ m, ܗܕܐ f hānā m, hāðē f annû -, ዝንቱ, /ዛቲ zə-, zəntu m, zā/zāti f dan m, din f =ai, =ei =a wánnàn kana kan m, tan m
8 Aquell ذلك ‎(ðālika) m,
ﺫﺍﻙ ‎(ðāka) m,
تلك ‎(tílka) f,
تيك ‎(tika) f
ההיא, ההוא hahu m, hahi f ܗܘ m, ܗܝ f hāw m, hāy f šū, ullû ዝክቱ zəktu dak m, dik f =ē, =i =in, =ənni wáncàn san kaas m, taas f
9 Aquí هنا ‎(hunā) הנה ,פה pó, hinné ܗܪܟܐ harkā annânu ዘየ zaya hemm halkan
10 Allà هنالك ‎(hunāka),
هناك ‎(hunālika)
שם šâm ܬܡܢ tammān ህየ həyya hawn halkaas
11 Qui من ‎(man) מי mi ܡܢ man mannu መኑ mannu min eeññu
12 Què ما ‎(),
ماذا ‎(māðā)
מה ma ܡܐ, ܡܢ, ܡܢܐ, ܡܘܢ mā, mān, mānā, mōn mīnu ምንት mənt xi maal maxaa
13 On أين ‎(ʾáyna) איפה, אנה ʾéfo (on està), ânâ (a on) ܐܝܟܐ ʾaykā አይቴ ʾayte fejn
14 Quan متى ‎(matā) מתי mâθay ܐܡܬܝ ʾemmaθ(i) ሚጊዜ mi-gize meta markee
15 Com كيف ‎(káyfa) איך éx ܐܝܟܢ, ܐܝܟܢܐ ʾaykan, ʾaykannā ana mīni, ammīni እፎ ʾəffo kif
16 not ما ‎() passat,
لا ‎() present,
لم ‎(lam) perfet
לא, אל ló, al ܠܐ ul, lā ʾi ma ii'ii ma
17 all كل ‎(kull) כל kól ܟܠ kol kalû ኲል kʷəll kollu m., kollha f./pl. marra dúkà hundaa kulli
18 many كثير ‎(kaθīr) הרבה harbé ܣܓܝ saggi mādu ብዙሕ bəzuħ ħafna naše badan
19 some بعض ‎(baʿḍ),
كم ‎(kam)
כמה kammâ ܟܡܐ kmā ስፍን səfn gar(i) qaar
20 few قليل ‎(qalīl) מעט m'ʿaṭ ܒܨܝܪܐ bṣīrā ኅዳጥ ḫədāṭ ftit
21 other آخر ‎(āxar) m,
أخرى ‎(ʾúxrā) f,
أخر ‎(ʾúxar) p
אחר, אחרת, אחרים, אחרות ʾaħér m., ʾaħeret f., ʾaħérim m. pl., ʾaħéróθ f. pl. ܐܚܪܢܐ m., ܐܚܪܬܐ f. (ʾa)ħrenā m., (ʾa)ħretā f. šanû ካልእ kāləʾ ieħor m., oħra f., oħrajn pl. biraa kale
22 one wāħid m,
wáħda f
אחד, אחת ʾeħâd m., ʾeħâθ f. ܚܕ m., ܚܕܐ f. ħað m., ħðā f. ištēn m., ištēt f. አሀዱ ʾaħadu wieħed m., waħda f. ouai ižžən, ištən ɗáyá tokko hal
23 two اثنان ‎(ʾiθnān),
اثنين ‎(ʾiθnáyn) m,
اثنتان ‎(ʾiθnatān),
اثنتين ‎(ʾiθnatáyn) f
שנים, שתים š'nayim m., š'tayim f. ܬܪܝܢ m., ܬܪܬܝܢ f. trén m., tartén f. šinā m., šittā f. ክልኤቱ kəlʾetu tnejn ᵊsnau ŧnayən (< Ar.) bíyú lama laba
24 three ثلاثة ‎(θalāθa) m,
ثلاث ‎(θalāθ) f
שלשה, שלש š'lóšâ m., šâlóš f. ܬܠܬܐ m., ܬܠܬ f. tlāθā m., tlāθ f. šalāš m., šalāšat f. ሠለስቱ śalastu tlieta šomt ŧřaŧa (< Ar.) úkù sadii saddex
25 four أربعة ‎(ʾárbaʿa) m,
اربع ‎(ʾárbaʿ) f
ארבעה, ארבע ʾarbâʿâ m., ʾarbaʿ f. ܐܪܒܥܐ m., ܐܪܒܥ f. ʾarbʿā m., ʾarbaʿ f. erbe m., erbet f. አርበዕቱ ʾarbaʿtu erbgħa ᵊftou āƀʕa (< Ar.) húɗú afur afar
26 five خمسة ‎(xámsa) m,
خمس ‎(xams) f
חמשה, חמש ħamiššâ m., ħâméš f. ܚܡܫܐ m., ܚܡܫ f. ħamšā m., ħammeš f. xamiš m., xamšat f. ኀመስቱ ḫamastu ħamsa ᵊtiou xəmsa (< Ar.) bìyár̃ šan shan
27 big كبير ‎(kabīr) גדול gâðól ܪܒܐ, ܟܒܝܪܐ rabbā, kabbīrā rabûm ዐቢይ ʿabiyy kbir noc aməqqr’an bàbbá wayn
28 long طويل ‎(ṭawīl) אָרֹךְ âróx ܐܪܝܟܐ ʾarrīxā ነዋኅ nawwāḫ twil šoi aziyrā mài tsáwóo dheer
29 wide رحب ‎(raħb),
واسع ‎(wāsiʿ)
רחב râħâv ܪܘܝܚܐ, ܦܬܝܐ rwīxā, paθyā ርሑብ rəħub wiesa' bal'aa, booccoo ballaadhan
30 thick سميك ‎(samīk) עב ʿâv ܥܒܝܛܐ ʿvīṭā ገዙፍ gazuf oħxon balaadhan
31 heavy ثقيل ‎(θaqīl) כבד kâvéð ܢܛܝܠܐ, ܝܩܘܪܐ nṭīlā, yaqqurā kabtu ከቡድ kabud tqil horš đqəř (< Ar.) mài náuyíi culus
32 small صغير ‎(ṣağīr) קטן qâṭân ܙܥܘܪܐ zʿōrā ṭexru ንኡስ nəʾus żgħir yar
33 short قصير ‎(qaṣīr) קצר qâṣâr ܟܪܝܐ karyā karû ኅጹር ḫəṣur qasir gaaban
34 narrow ضيق ‎(ḍáyyiq) צר ṣâr ܥܝܩܐ ʿīqā qatnu ጸቢብ ṣabib dejjaq ciriiri
35 thin رقيق ‎(raqīq) דק daq ܪܩܝܩܐ, ܛܠܝܚܐ raqqīqā, ṭlīħā qatnu ቀጢን/ደቂቅ qaṭin/daqiq rqiq dhuuban
36 woman امرأة ‎(ʾimráʾa) אשה ʾiššâ ܐܢܬܬܐ ʾattəθā sinništu ብእሲት bəʾəsit mara te-shime (hiome) ŧamɣā’ŧ, ŧamət’t’uŧ màcè dumar
37 man
(adult male)
رجل ‎(rájul) איש ʾiš ܓܒܪܐ gavrā zikaru ብእሲ bəʾəsi raġel p-hoout āyaz námíjì rag
38 man
(human being)
انسان ‎(ʾinsān) אדם, אנוש ʾâðâm, ʾənōš ܐܢܫܐ ʾənāšā awīlu ሰብእ/ሰብኣዊ sabəʾ/sabʾāwi bniedem p-rōme ƀnađəm (< Ar.) mùtûm nama nin
39 child ولد ‎(walad) ילד yeleð ܝܠܘܕܐ yalluðā ṣexru, māru ሕፃን/ወልድ, ወለት ħəḍān/wald (m.), walatt (f.) tifel p-šēre aħənžia, řƀəz’z’ ɗáa, 'yáa cunug
40 wife زوجة ‎(záwja) אשה ʾiššâ ܐܢܬܬܐ ʾattθā aššatu ብእሲት bəʾəsit mara te-shime (hiome) ŧamɣā’ŧ màatáa xaas
41 husband بعل ‎(baʿl) בעל baʿal ܒܥܠܐ baʿlā mutu ምት/በዓል mət/baʿāl żewġ p-hai, p-hoout āyaz míjìi nin
42 mother أم ‎(ʾumm) אם ʾém ܐܡܐ ʾemmā ummu እም ʾəmm omm t-maau yəmma (< Ar.?) úwáa hooyo
43 father أب ‎(ʾab) אב ʿâv ܐܒܐ ʾavā abu አብ ʾab missier p-eiōt (eiote) ƀaƀa (< Ar.?) ùbáa aabbe
44 animal حيوان ‎(ħayawān) חיה ħayyâ ܚܝܘܬܐ ħayyuθā አርዌ ʾarwe annimal p-tᵊvnē (tᵊvnooue) lħayawan (< Ar.) dábbàa (< Kanuri?) bahal
45 fish سمكة ‎(sámaka) דג dâğ ܢܘܢܐ nūnā nūnu ዓሣ ʿāśā ħuta p-tᵊvt asřəm kíifíi qurt'ummii kalluun, mallaay
46 bird طير ‎(ṭayr),
عصفور ‎(ʿaṣfūr)
צפור, עוף ṣippór, ʿóf ܛܝܪܐ, ܨܦܪܐ ṭayrā, ṣefrā iṣṣūru ዖፍ ʿof għasfur p-halēt (halate) ažđ’iđ’ tsúntsúu c'irrii shimbir
47 dog كلب ‎(kalb) כלב kelev ܟܠܒܐ kalbā kalbu ከልብ kalb kelb pe-(o)uhor (ouhoor) ayđi, aqzin, ahəggā kàrée saree ey
48 louse قملة ‎(qámla) כנה kinnâ ܩܠܡܐ qalmā uplu ቍማል qʷəmāl ŧiššəšŧ (head), infā (body) kwàlkwátàa (head), kwàr̃kwátàa (body) c'inii, injiraan, injijii injir
49 snake حنش ‎(ħanaš) נחש nâħâš ܚܘܝܐ ħewyā ṣēru አርዌ ምድር/ተመን ʾarwe mədr/taman serp t-hof (hvoui) fiɣā’, ŧařəfsa mácìijíi mar'ataa, bofa, šaawwisa mas
50 worm دودة ‎(dūda) תולעת tólaʿat ܬܘܠܥܐ tawlʿā ዕፄ ʿəḍe dudu p-fᵊnt ađan n tmuaŧ tsúutsàa dixiri
51 tree شجرة ‎(šájara) עץ ʿéṣ ܐܝܠܢܐ ʾilânā iṣu ዕጽ ʿəṣ siġra p-šēn ssəžžāŧ (< Ar.) ítàacée muka geed
52 forest غابة ğāba יער yaʿar ܥܒܐ ʿāvā ዖም ʿom řɣaƀəŧ (< Ar.) dáajìi baqqoo, daggala deegaan
53 stick عصا ʿaṣā מקל maqqél ܩܝܣܐ qaysā ቀስተም/መቅርዕ qastam/maqrəʿ qori
54 fruit فاكهة fākiha פרי p'ri ܦܐܪܐ pérā ፍሬ fəré frott pe-(o)utah řxuđ’āŧ (< Ar.) ’yár̃ ítàacée ija miro
55 seed زرعة zarʿa זרע zeraʿ ܙܪܥܐ zarʿā zēru ዘርአ/ብዝር zarʾ/bəzr żerriegħa evra, croc řħəbb (< Ar.) írìi (< Kanuri?) garii, saññii
56 leaf ورقة wáraqa עלה ʿâle ܛܪܦܐ ṭarpā ቈጽል qʷaṣl werqa cōve ŧifāšŧ gányée baala baal
57 root جذر jaðr שרש šóreš ܫܪܫܐ šeršā šuršu ሥርው śərw għerq noune az’wā sâiwáa, jíijíyàa xidid
58 bark قلف qilf קלפה q'lippâ ܩܠܦܬܐ qlāftā ቅርፍት qərəft qoxra qolof
59 flower زهرة záhra פרח perah ܗܒܒܐ habbāvā ጽጌ ṣəgé fjur pe-hrēre ŧanəwwašŧ fùrée daraaraa ubax
60 grass حشيش ħašīš דשא dešeʾ ܓܠܐ gillā dīšu ሣዕር śāʿər ħaxix p-sim arrƀiʕ (< Ar.) cìyáawàa marga caws
61 rope حبل ħabl חבל ħevel ܚܒܠܐ ħavlā eblu ሐብል ħabl ħabel nouh iǧǧi, ŧamriaŧ, asɣun ígíyàa xarig
62 skin جلد jild עור ʿór ܓܠܕܐ geldā gildu ማእስ māʾs ġilda p-šaar ŧiřməšŧ fáatàa gogaa, ittillee jir
63 meat لحم laħm בשר bâsâr ܒܣܪܐ besrā ሥጋ śəgā laħam p-af açsum náamàa foon hilib, so'
64 blood دم dam דם dâm ܕܡܐ dmā dāmu ደም dam demm pe-snof iđammən jíníi d'iiga dhiig
65 bone عظم ʿaẓm עצם ʿeṣem ܓܪܡܐ garmā eṣemtu አፅም ʿaḍm għadma p-kas (kaas) iɣəss ƙàshíi lafee laf
66 fat دهن duhn חלב ħélev ܕܗܢܐ, ܫܘܡܢܐ dahnā, šumnā šamnu መሥብሕ maśbəħ ŧađunt máiƙòo moora baruur
67 egg بيضة báyḍa ביצה béṣâ ܒܝܥܬܐ béʿθâ አንቆቅሆ anqoqəho bajda t-soouhe ŧaməǧǧač ƙwái killee, bup'p'aa ukun, beed
68 horn قرن qurn קרן qeren ܩܪܢܐ qarnā qarnu ቀርን qarn qarn tap išš ƙàhóo gaafa gees
69 tail ذنب ðánab זנב zânâv ܕܘܢܒܐ dunbā zibbatu ዘባን zabān denb sat ŧanəwwāŧ (< Ar.?) wútsíyàa eegee dabo
70 feather ريشة rīsha נוצה nóṣâ ܐܒܪܐ ʾevrā ጸጒር ṣagʷr rixa afā gáashìi baal
71 hair شعر šaʿr שער séʿâr ܣܥܪܐ saʿrā šārtu ጸጕር ṣagʷr xagħar p-fō z’ət’t’u, ašəwwaf gáashìi timo
72 head رأس raʾs ראש róš ܪܝܫܐ réšā rēšu ርእስ rəʾəs ras t-ape (apēue), jō aqəyyua kâi mataa madax
73 ear أذن ʾúðun אזן ʾózen ܐܕܢܐ ʾeðnā uznu እዝን ʾəzn widna p-maaje aməz’z’uɣ, aməžžun kûnnée gurra dheg
74 eye عين ʿayn עין ʿayin ܥܝܢܐ ʿaynā īnu ዐይን ʿayn għajn p-val, eiat ŧit’t’ ídòo ija indho
75 nose انف ʾanf אף af ܢܚܝܪܐ nḥīrā appu አንፍ anf mnieħer šai, šant ŧinzā háncìi fuññaan san
76 mouth فم fam פה pe ܦܘܡܐ pūmā አፍ ʾaf ħalq t-tapro, rō aqəmmum bàakíi afaan af
77 tooth سن sinn שן šén ܫܢܐ, ܟܟܐ šennā, kakkā šinnu ስን sən sinna šol, najhe ŧiɣməsŧ hákóoríi ilig
78 tongue لسان lisān לשון lâšón ܠܫܢܐ leššānā lišānu ምልሓስ/ልሳን məlħās/ləsān lsien p-las iřəs hárshèe arraba carrab
79 fingernail ظفر ẓufr צפרן ṣippóren ܛܦܪܐ ṭefrā ṣupru ጽፍር ṣəfr difer eiv iššā fárcèe qeensa ciddi
80 foot قدم qadam כף רגל kaf reğel ܥܩܠܐ ʿaqlā šēpu እግር ʾəgr sieq t-ouerēte, rat đ’ā ƙáfàa miilla cag
81 leg رجل rijl רגל reğel ܪܓܠܐ reğla kimṣu አገዳ ʾagadā riġel rat ifaddən ƙáfàa hojjaa, luka lug
82 knee ركبة rúkba ברך berex ܒܘܪܟܐ burkā birku ብርክ bərk rkoppa, rkobba kal, kel, rat fuđ gwíwàa jilba jilib
83 hand يد yad יד yâð ܐܝܕܐ ʾīða qātu እድ ʾəd id t-cij, toot fus hánnúu harka gacan
84 wing كتف, كنف katf, kanaf כנף kânâf ܟܢܦܐ kenfā kappu ክንፍ kənf ġewnaħ tᵊnh afriw fíffíkèe baal
85 belly بطن baṭn בטן beṭen ܒܛܢܐ, ܟܪܣܐ baṭnā, karsā libbu ከርሥ karś żaqq t-hē, hēt aʕəddis cíkìi calool
86 guts أمعاء ʾamʿāʾ מעים méʿim ܡܥܝܐ, ܓܘܐ mʿayyā, gawwā erru አማዑት amāʿut maht, meht ađan, ƀururu hánjíi mar'umaan mindhicir, xiidmo
87 neck رقبة ráqaba צואר ṣawwâr ܨܘܪܐ, ܩܕܠܐ ṣawrā, qðālā kišādu, labiānu ክሳድ kəsād għonq p-makh iri wúyàa qoosee luqun, sur
88 back ظهر ẓahr גב gâv ܚܨܐ, ܒܣܬܪܐ ħaṣṣā, bestrā šašallu ድኅር dəḫr dahar jise aʕrua báayáa dugda dhabar
89 breast صدر ṣadr חזה ħâze ܚܕܝܐ ħaðyā irtu እንግደኣ əngədaʾā sider t-ekive ibbəš nóonòo harma naas
90 heart لب lubb לב lév ܠܒܐ lebbā libbu ልብ ləbb qalb p-hēt, htē zúucìyáa onnee laab, wadne
91 liver كبد kabid כבד kâvéð ܟܒܕܐ kavdā kabattu ከብድ kabd ŧsa hántàa tiruu tiro, beer
92 drink شرب šáriba שתה šâθâ ܫܬܐ štā šatû ሰትየ/ሠረበ satya/śaraba xorob su, ħřu sháa dhug- cabbid
93 eat أكل ʾákala אכל ʾâxal ܐܟܠ ʾexal akālu በልዐ balʿa kiel ouōm šš cun
94 bite عض ʿáḍḍa נשך nâšax ܢܟܬ nxaθ našāku ነከሰ nakasa gidem cìizáa qaniin
95 suck مص máṣṣa מצץ mâṣaṣ ܡܨ maṣ enēqu መጸ/ጠበወ maṣṣa, ṭabawa (breast) hod'a, t'uut'a nuug
96 spit بصق báṣaqa ירק yâraq ܪܩ raq ተፍአ/ወረቀ tafʾa/waraqa beżaq tóofàa tuf
97 vomit تقيأ taqáyyaʾ הקיא héqi ܓܥܛ gʿaṭ ቄአ qeʾa arr yí ámái hunqaac
98 blow نفخ náfaxa נפח nâfaħ ܢܦܚ nfaħ ነፍኀ nafḫa nefaħ afuufa, buufa afuuf, buufi
99 breathe تنفس tanáffasa נשם nâšam ܢܦܫ, ܢܫܡ nfaš, nšam napāšu አንፈሰ ʾanfasa arr nnəfs yí númfáashíi neefso
100 laugh ضحك ḍáħika צחק ṣâħaq ܓܚܟ għex ṣuxxu ጸሐቀ ṣaħaqa daħak, daħaq đ’ħəš (< Ar.) dàaríyáa kolfa qosol
101 see رأى raʿā ראה râʿâ ܚܙܐ ħzā amāru ርእየ rəʾya ra nau e z’ā gáníi arga arag
102 hear سمع sámiʿa שמע šâmaʿ ܫܡܥ šmaʿ šemû ሰምዐ samʿa sema', sama' sōtᵊm e səř dhaga'a dhagayso
103 know عرف ʿárifa ידע yâðaʿ ܝܕܥ yðaʿ idû የድዐ, አእመረ yadʿa, ʾaʾmara jaf, għaraf eime ssən sánìi beek- iqiin
104 think فكر fákkara חשב ħâšav ܚܫܒ ħšav ሐሸበ, ሐለየ ħašaba, ħalaya ħaseb meeue malee, fakar
105 smell شم šámma הריח hériaħ ܡܚ, ܣܩ maħ, saq ጼነው ṣénaw xamm ur
106 fear خاف xāfa ירא, פחד yâréʾ, pâħað ܕܚܠ, ܟܘܪ kwar, dħel palāxu, šaxātu ፈርሀ farha beża' ᵊr hote ŧiggwđi tsòoróo na'a nax
107 sleep نام nāma ישן, נם yâšén, nâm ܕܡܟ dmex šalālu ኖመ noma raqad hinēv t’t’əs yí bárcíi rafa hurdo
108 live عاش ʿāša חי ħay ܚܝܐ ħyā balāṭu ሐይወ ħaywa għex ou- zđəɣ dà râi raaga nool
109 die مات māta מת méθ ܡܝܬ méθ mâtu miet moout mməŧ mútù du'a dimo
110 kill قتل qátala הרג, קטל hârağ, qâṭal ܩܛܠ qṭal dâku ቀተለ qatala qatel mouout nəɣ káshèe qooma, ajjeesa, qala dil
111 fight قاتل qātala רב râv ܟܬܫ kθaš ተበአሰ tabaʾasa iġġieled mmnəɣ yí fáɗàa dagaal
112 hunt صاد ṣāda צד ṣâð ܨܝܕ ṣeð ṣâdu adama wiid
113 hit ضرب ḍaraba הכה hikkâ ܡܚܐ, ܢܩܫ mħā, nqaš
114 cut قطع qáṭaʿa כרת, חתך kâraθ, ħâθax ܓܕܡ, ܩܛܥ qṭaʿ, gðam nakāsu qata'
115 split شق šáqqa בקע, קרע, חלק bâqaʿ, qâraʿ, ħilléq ܫܪܩ, ܦܕܥ, ܦܪܬ šraq, paddaʿ, parreθ ሸጸረ šaṣara qasam
116 stab طعن ṭáʿana דקר dâqar ܕܓܫ dğaš ደጐጸ dagwaṣa daqar
117 scratch خدش xadaša שרט sâraṭ ܚܟ, ܣܪܛ ħax, sraṭ xarāsu ሐንፈጠ ħanfaṭa giref
118 dig حفر ħáfara חפר ħâfar ܚܦܪ ħfar napālu, xerû ħaffer qodid
119 swim سبح sábaħa שחה sâħâ ܣܚܐ sħā ጸበተ, ጸበየ ṣabata, ṣabaya għam fđəħ yí íyóo daaka
120 fly (v.) طار ṭāra עף ʿâf ܦܪܚ praħ tar đ’u, fāfā (< Ar.?) táashì barara, barrisa duul
121 walk مشى mašā הלך hâlax ܗܠܟ hallex ሖረ ħora mexa mooše uyua tàfí adeema
122 come جاء, باء, أتى jāʾa, ʾatā, bāʾa בא ܐܬܐ ʾeθā ṭexû መጽአ maṣʾa ġie ei as zóo dhuf-
123 lie رقد ráqada שכב šâxav ܫܟܒ, ܡܟ šxev, max ሰከበ sakaba gideb ᵊnkotk zzəř, bbuzzəř kwántàa c'iisa
124 sit جلس jálisa ישב yâšav ܝܬܒ yθev wašābu ነበረ nabara qagħad, qiegħed hmoos qqim záunàa fadhiiso
125 stand وقف wáqafa עמד ʿâmað ܬܪܨ traṣ izuzzu waqaf ōhe ahe, aherat ƀədd táashì ijaaja, d'aabad'd'a
126 turn دار dāra פנה pânâ ܦܢܐ, ܥܛܦ pnā, ʿṭaf saxāru ሜጠ méṭa dar pōōne, peene, kto qřəƀ (< Ar.) máyár̃ dà taaya
127 fall وقع wáqaʿa נפל nâfal ܢܦܠ nfal maqātu ወድቀ wadqa waqa' he hēu wđ’a fáaɗì
128 give اعطى ʿaṭā נתן nâθan ܝܗܒ, ܢܬܠ y(h)av, nettel nadānu ta taa, to, ti əwš báa kenna
129 hold أخذ ʾaxaða אחז ʾâħaz ܐܚܕ ʾeħað naṣāru አኸዘ ʾaxaza żamm
130 squeeze عصر ʿáṣara לחץ lâħaṣ ܩܡܛ, ܥܨܪ ʿṣar, qmaṭ għafas
131 rub حك ħákka שפשף מרח šifšéf, mâraħ ܫܦ, ܚܟ ħax, šaf lapātu għorok
132 wash غسل ğásala רחץ שטף râħaṣ, šâṭap ܚܠܠ, ܦܝܥ ħallel, payyaʿ ramāku ħasel ei- ssiađ, ssřiř wánkèe
133 wipe محا máħâ מחה נגב mâħâ, niggév ܟܦܪ kfar għorok
134 pull جر járra משך mâšax ܓܪܫ graš ġibed sōk, sek žar’r’ (< Ar.) jáa harkisa jiid
135 push دفع dáfaʿa דחף dâħaf ܙܥܦ zʿaf imbotta ʕān túuràa dhiib-
136 throw رمى ramā רמה, השליך hišlix, râmâ ܪܡܐ rmā nadû tefa', xeħet
137 tie ربط rabaṭa קשר qâšar ܐܣܪ, ܩܛܪ ʾesar, qṭar kaṣāru, rakāsu, ṣamādu rabat
138 sew خيط xáyyaṭa תפר tâfar ܚܝܛ ħyaṭ ħiet torp, ōth, jōlk xəyyəđ’ (< Ar.) ɗínkàa erba tolid
139 count عد ʿádda מנה, ספר mânâ, sâfar ܡܢܐ mnā manû ቀመር qamar għadd
140 say قال qāla אמר ʾâmar ܐܡܪ ʾemar qabû qal šaje ini cêe, fáɗìi jedh- dheh, yedh
141 sing غنى ğannā שר, רן, זמר šâr, rân, zimmér ܙܡܪ zmar zamāru għanna
142 play لعب laʿiba שחק siħéq ܫܥܐ šaʿʿé mēlelu lagħab
143 float عام ʿāma שט ,צף šâṭ, ṣâf ܛܦ ṭaf għam
144 flow تدفق tadáffaqa זרם zâram ܪܣܡ, ܫܚܠ šħal, rsam
145 freeze جمد jámada קפא qâfa ܓܠܕ, ܩܪܫ gleð, qraš
146 swell ورم wárima התנפח hiθnappéaħ ܙܘܐ, ܥܒܐ zwā, ʿvā
147 sun شمس šams שמש šemeš ܫܡܫܐ šemšā šamšu xemx p-rē ŧfušŧ ráanáa aduu, biiftuu qorax
148 moon قمر qámar ירח yâréaħ ܣܗܪܐ sahrā sîn, warxu ወርሕ qamar p-ooh yua, ŧaziri wátàa baatii, ji'a dayax
149 star نجم, كوكب nájm, kawkab כוכב kóxâv ܟܘܟܒܐ kawkva kakkabu ኮከብ kokab kewkba p-siou iŧri tàuràaróo urjii xiddig
150 water ماء māʾ מים mayim ܡܝܐ mayyā ilma p-moou aman rúwáa bisaan, madda biyo
151 rain مطر máṭar מטר ,גשם mâṭâr, gešem ܡܛܪܐ meṭrā zunnu xita p-hōou, p-mouᵊnhōou; hi moou (v.) anz’ā rúwán sámàa roob
152 river نهر nahr נהר nâhâr ܢܗܪܐ nahrā nāru ተከዚ takazi xmara p-eiero (ierōou) iɣzā kòogíi laga webi
153 lake بحيرة buħayra אגם ʾağam ܝܡܬܐ yammθā ባሕር għadira ařimam, ŧanda táfkìi haro, yamays
154 sea بحر, يم baħr, yamm ים yam ܝܡܐ yammā tâmtu ባሕር bāħr baħar θalassa (< Greek) řəƀħā (< Ar.) tèekú (< Songhay) galaana bad
155 salt ملح milħ מלח melaħ ܡܠܚܐ melħā ṭabtu ጸው ṣaw melħ pe-hmou ŧaməǧǧaħŧ (< Ar.) gíshíríi aššaboo, soogidda cusbo, mlix (< Ar.)
156 stone حجر ħájar אבן ʾeven ܟܐܦܐ, ܐܒܢܐ, ܫܘܥܐ, kefā, ʾavnā, šoʿā abnu እብን ʾəbn ġebla, ħaġra p-ōne az’r’u dúutsèe d'agaa dhagax
157 sand رمل raml חול ħól ܚܠܐ ħālā ኾጻ xoṣā ramel šō ižđi yàashíi, ƙásáa ciid
158 dust غبار ğubār אבק ʾâvâq ܐܒܩܐ, ܕܩܬܐ ʾavqā, deqtā eperu መሬት marét trab šoeiš, šic ŧaɣəbbā’ŧ (< Ar.) ƙùuráa awaara carro
159 earth أرض ʾarḍ ארץ ʾereṣ ܐܪܥܐ ʾarʿā erṣetu ምድር mədr art p-kah šař ƙásáa biyyoo dhul
160 cloud سحابة saħāba ענן ʿânân ܥܢܢܐ, ܥܝܡܐ, ܥܝܒܐ ʿnānā, ʿaymā, ʿaybā erpetu ደመና damanā sħaba te-kloole asiynu, ŧažnawŧ gàajìmàarée duumessa daruur
161 fog ضباب ḍabāb ערפל ʿarâfel ܥܪܦܠܐ ʿarpellā ጊሜ gimé żrinġ hlostᵊn ŧayyuŧ házóo ciiro
162 sky سماء samāʾ שמים šâmayim ܫܡܝܐ šmayyā šamû sema t-pe (pēue) ažənna sámà (< Ar.) waaqa cir
163 wind ريح rīħ רוח ruaħ ܪܘܚܐ ruħā šāru riħ p-tēu asəmmiđ’ ískàa qilleensa dabayl
164 snow ثلج θalj שלג šeleg ܬܠܓܐ talgā šalgu ሐመዳ ħamadā borra, silġ ađfəř ƙànƙáráa c'abbii baraf (< Persian)
165 ice ثلج θalj קרח qeraħ ܓܠܝܕܐ gliðā አስሐትያ silġ ažris ƙànƙáráa c'abbii baraf
166 smoke دخان duxān עשן ʿâšân ܬܢܢܐ tennānā qutru ጢስ ṭis duħħan lᵊhōv ddəxxan (< Ar.) háyáaûíi aara qiiq
167 fire نار nār אש ʾéš ܢܘܪܐ, ܐܫܬܐ nurā, ʾeššāθā išātu እሳት ʾəsāt nar p-kōhᵊt ŧiməssi wútáa bobaa, giimii, ibidda dab, oog
168 ash رماد ramād אפר ʾéfer ܩܛܡܐ qeṭmā didallu, ṭikmēnu ሐመድ ħamad kᵊrmes iɣɣəđ tòokáa barbadaa dambas
169 burn حرق ħáriqa בער bâʿar ܝܩܕ yqað napāxu ħaraq tᵊmho šməđ’ ƙóonèe
170 road طريق ṭarīq דרך derex ܐܘܪܚܐ ʾurħā xūlu triq te-hiē (hiooue) aƀriđ hányàa waddo
171 mountain جبل jábal הר har ܛܘܪܐ ṭūrā šadû ደብር dabr muntanja toou ađrā, ađmā tsáunìi, dúutsèe, túdùu gaara buur
172 red أحمر, حمراء ʾáħmar m., ħamrāʾ f. אדם ,אדמה ʾâðóm m., ʾaðummâ f. ܣܘܡܩܐ summāqā ruššû, pēlu ቀይሕ qayħ aħmar m., ħamra f., ħomor pl. torš azəggwaɣ jáa diimaa casaan, gaduud
173 green أخضر, خضراء ʾáxḍar m., xaḍrāʾ f. ירק yâróq ܝܘܪܩܐ yurrāqā warqu ሐመልሚል ħamalmil aħdar m., ħadra f., ħodor pl. ouōt, ouet aziyza tsánwáa, kóor̃èe bifa margaa agaar
174 yellow أصفر, صفراء ʾáṣfar m., ṣafrāʾ f. צהב ṣâhóv ܫܥܘܬܐ šaʿuθā warqu ዘፍራ zafrā isfar m., safra f., sofor pl. awr’aɣ ràawáyàa boora cawl, jaalle (< Italian)
175 white أبيض, بيضاء ʾábyaḍ m., bayḍāʾ f. לבן lâvân ܚܘܪܐ ħwārā peṣû ጸዐዳ, ጻዕዳ ṣaʿadā, ṣāʿdā abjad m., bajda f., bojod pl. ouovš ašəmřař fáríi adii caddaan
176 black أسود, سوداء ʾaswad m., sawdāʾ f. שחר, שחורה šâħór m., š'ħórâ f. ܐܘܟܡܐ ʾukkāmā ṣalmu ጸሊም ṣalim iswed m., sewda f., suwed pl. kēm aƀāršan báƙíi gur'aaccaa madow
177 night ليل layl לילה laylâ ܠܠܝܐ lēlyā mūšu ሌሊት lélit lejl te-(o)ušē ǧǧiřəŧ (< Ar.) dárée halkan habeen
178 day يوم yawm יום yóm ܝܘܡܐ yawmā ūmu ዕለት ʿəlat jum pe-hoou nhā (< Ar.) ráanáa guyyaa maalin
179 year سنة sana שנה šânâ ܫܢܬܐ ša(n)ta šattu ዓም, ዓመት ʿām, ʿāmat sena te-rompe (rᵊmpooue) asəggwas shèeƙáràa, shèekáràa bara, waggaa sannad (< Ar.)
180 warm دافئ dāfiʾ חם ħâm ܫܚܝܢܐ šaħħinā ምውቅ məwq sħun buluqaa, o'aa kuulayl
181 cold بارد bārid קר qar ܩܪܝܪܐ qarrirā kaṣû ቍር qwər kiesaħ orš asəmmađ’ mài ɗáaríi, mài sányíi qorraa qabow
182 full ممتلئ mumtáliʾ מלא mâlé ܡܠܝܐ malyā malû ምሉእ məluʾ mimli buux
183 new جديد, حديث jadīd, ħadīth חדש ħâðâš ܚܕܬܐ ħa(ð)θā eššu ġdid vᵊrre žžđiđ (< Ar.) sáabóo haaraa cusub
184 old قديم qadīm ישן yâšân ܥܬܝܩܐ ʿattīqā labru, šību qadim (things), xiħ (people) as aməqqr’an, awəssā tsóohóo moofaa duq
185 good طيب ṭáyyib טוב ṭóv ܛܒܐ ṭāvā ṭābu ኼር xér tajjeb nanou fiican, wanaagsan
186 bad سيء sayyiʾ רע raʿ ܒܝܫܐ bīšā lemnu እኩይ ʾəkuy ħażin hoou xun
187 rotten متعفن mutáʿaffin רקוב râquv ܒܩܝܩܐ ܚܪܝܒܐ bqīqā, ħrīvā masku bud'uq jed'a qurun
188 dirty قذر, وسخ qáðir, wásix מלכלך m'luxlax ܫܘܚܬܢܐ šuħtānā waršu maħmuġ wasakh
189 straight مستقيم mustaqīm ישר yâšâr ܬܪܝܨܐ trīṣā ešru
190 round مستدير mustadīr עגל ʿâğul ܚܘܕܪܢܝܐ ħuðrānāyā tond
191 sharp حاد ħadd חד ħað ܚܪܝܦܐ ħarrifā
192 dull ثلم thalim עמום ʿâmum ܩܗܝܐ qahyā
193 smooth ناعم nāʿim חלק ħâlâq ܦܫܝܩܐ pšīqā artab
194 wet رطب raṭb רטב, râṭóv, râṭuv ܪܛܝܒܐ, ܬܠܝܠܐ raṭṭivā, tallilā raṭbu mxarrab jiid'aa qoyan
195 dry جاف, يابس jaff, yâbis יבש yâvéš ܝܒܝܫܐ yvīšā ablu niexef qallal
196 correct صحيح ṣaħīħ נכון nâxón ܬܪܝܨܐ triṣā damqu ራትዕ sewwa saxan
197 near قريب qarīb קרוב qâróv ܩܪܝܒܐ qarrīvā ṭexû qrib, ħdejn hōn, hēn ađəs kúsá d'i'oo dhow
198 far بعيد baʿīd רחוק râħóq ܪܚܝܩܐ raħħīqā nešû ርሑቅ rəħuq bogħod oue ggwəž níisá fagoo fag
199 right يمين yamīn ימין yâmin ܝܡܝܢܐ yammīnā imittu የመን yaman lemin te-(o)unam afusi, yəffus dáamá mirga midig
200 left شمال šimāl שמאל s'mól ܣܡܠܐ semmālā šumēlu ጸጋም ṣagām xellug te-hvour az’əřmađ’, z’əřməđ’ hágú bitaa bidix
201 at عند ʿinda ב־ b'- ܒ-, ܠܘܬ b-/ba-, lwāθ għand
202 in في, ب fī, bi- ב־ b'- ܒ- b-/ba- ina ba- fi
203 with مع, ب máʿa, bi- את ב עם ʿim, b'-, éθ ܥܡ, ܒ- ʿam, b-/ba- ma'
204 and و wa ו־ w'- ܘ- w-/wa- u u nem oo, iyo
205 if لو, اذا, ان law, ʾíðā, ʾinn אם ʾim ܐܢ ʾen šumma jekk
206 because بسبب, لأنّ bi-sábab, liʾánna בגלל, מפני biğlal, mipp'né -ܡܛܠ ܕ, ܒܥܠܬ meṭṭol d-/da-, bʿellaθ aššum għax
207 name اسم ʾism שם šém ܫܡܐ šmā šumu ስም səm isem p-ran isəm (< Ar.) súunáa maqaa magac, isin