Mòdul:ca-pron

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Mòdul de suport per la plantilla {{ca-pron}}. Vegeu la documentació de la plantilla.

local p = {}
local utils = require('Mòdul:utilitats')

local function format_afi(text)
	return '<span class="IPA" title="pronúncia AFI">' .. text .. '</span>'
end

-- Funció d'entrada de la plantilla:ca-pron
function p.plantilla(frame)
	local args = frame:getParent().args
	local pagename = mw.ustring.lower(mw.title.getCurrentTitle().subpageText)
	local namespace = mw.title.getCurrentTitle().nsText
	
	local pron = {}
	local data = {}
	if args[1] then
		if string.find(args[1], "/") then
			pron.gen = args[1]
		else
			data.hint = args[1]
		end
	end
	pron.gen2 = args[2]
	pron.gen3 = args[3]
	pron.ori = args["or"]
	pron.ori2 = args["or2"]
	pron.occ = args["occ"]
	pron.occ2 = args["occ2"]
	pron.cen = args["centr"]
	pron.cen2 = args["centr2"]
	pron.bal = args["bal"]
	pron.bal2 = args["bal2"]
	pron.sep = args["sept"]
	pron.alg = args["alg"]
	pron.noc = args["n-occ"] or args["nocc"]
	pron.noc2 = args["n-occ2"] or args["nocc2"]
	pron.val = args["val"]
	pron.val2 = args["val2"]
	
	local numPron = 0
	for k, v in pairs(pron) do
		if not string.find(k, "2$") and v ~= "" and v ~= "-" then
			numPron = numPron + 1
		end
	end
	
	local heading = ':*<span style="font-weight: bold;">Pronúncia</span><sup>[[Viccionari:Pronúncia del català|(i)]]</sup>: '
	if numPron == 0 then
		if namespace == "Plantilla" then
			pron.gen = "/pɾuˈnun.si.ə/"
			numPron = 1
		else
			-- pronúncia automàtica
			pron = require("Mòdul:ca-pron/AFI").show(args[1] or pagename)
			if pron == '' then
				pron = '<span style="font-size: small";>(definició ambigua)</span>'
				if namespace == "" then
					pron = pron .. '[[Categoria:Entrades en català amb pronúncia pendent]]'
				end
				return heading .. pron
			else
				data.cat = require("Module:ca-pron/categories").getCat(data.hint, pagename)
			end
			pron.alg = args["+alg"]
			pron.sep = args["+sept"]
			if args["+bal"] then
				pron.bal = args["+bal"]
				pron.bal2 = nil
			elseif args["bal"] == "-" then
				pron.bal, pron.bal2 = nil, nil
				if pron.cen ~= nil and pron.alg == nil and pron.sep == nil then
					pron.ori = pron.cen
					pron.cen = nil
				end
			end
			for k, v in pairs(pron) do
				if not string.find(k, "2$") then
					numPron = numPron + 1
				end
			end
		end
	end
	
	pron.inf = args["informal"]
	pron.infq = args["inf_q"]
	pron.inf2 = args["informal2"]
	pron.inf2q = args["inf2_q"]
	pron.inf3 = args["informal3"]
	pron.inf3q = args["inf3_q"]
	pron.rima = args["rima"]
	pron.q = args["q"]
	
	-- Formatació
	local ret = {}
	
	table.insert(ret, heading)
	if pron.q then
		table.insert(ret, '(' .. pron.q .. ') ')
	end
	local dueslinies = numPron > 2 and (pron.ori or pron.cen or pron.sep or pron.bal or pron.alg) and (pron.occ or pron.noc or pron.val)
	local oriocc = pron.ori and pron.occ and not (pron.cen or pron.sep or pron.bal or pron.alg or pron.noc)
	local comma = false
	
	if pron.gen then
		table.insert(ret, format_afi(pron.gen))
		if pron.gen2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.gen2))
			if pron.gen3 then
				table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.gen3))
			end
		end
		comma = true
	end
	
	if dueslinies then
		table.insert(ret, '\n:: Oriental: ')
		comma = false
	end
	if pron.ori then
		if dueslinies then
			table.insert(ret, format_afi(pron.ori))
		elseif oriocc then
			table.insert(ret, 'oriental ' .. format_afi(pron.ori))
		else
			table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'oriental ' .. format_afi(pron.ori))
		end
		if pron.ori2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.ori2))
		end
		comma = true
	end
	if pron.cen then
		table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'central ' .. format_afi(pron.cen))
		if pron.cen2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.cen2))
		end
		comma = true
	end
	if pron.sep then
		table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'septentrional ' .. format_afi(pron.sep))
		comma = true
	end
	if pron.bal then
		table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'balear ' .. format_afi(pron.bal))
		if pron.bal2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.bal2))
		end
		comma = true
	end
	if pron.alg then
		table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'alguerès ' .. format_afi(pron.alg))
		comma = true
	end
	
	if dueslinies then
		table.insert(ret, '\n:: Occidental: ')
		comma = false
	end
	if pron.occ then
		if dueslinies then
			table.insert(ret, format_afi(pron.occ))
		elseif oriocc then
			table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'occidental ' .. format_afi(pron.occ))
		else
			table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'occidental ' .. format_afi(pron.occ))
		end
		if pron.occ2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.occ2))
		end
		comma = true
	end
	if pron.noc then
		table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'nord-occidental ' .. format_afi(pron.noc))
		if pron.noc2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.noc2))
		end
		comma = true
	end
	if pron.val then
		table.insert(ret, (comma and ', ' or '') .. 'valencià ' .. format_afi(pron.val))
		if pron.val2 then
			table.insert(ret, ', ' .. format_afi(pron.val2))
		end
		comma = true
	end
	
	if pron.inf then
		table.insert(ret, '\n:: Informal: ')
		if pron.infq then
			table.insert(ret, pron.infq .. ' ')
		end
		table.insert(ret, format_afi(pron.inf))
		if pron.inf2 then
			table.insert(ret, ', ')
			if pron.inf2q then
				table.insert(ret, pron.inf2q .. ' ')
			end
			table.insert(ret, format_afi(pron.inf2))
			if pron.inf3 then
				table.insert(ret, ', ')
				if pron.inf3q then
					table.insert(ret, pron.inf3q .. ' ')
				end
				table.insert(ret, format_afi(pron.inf3))
			end
		end
	end
	
	table.insert(ret, data.cat)

	-- Rimes
	
	-- formes generals per català occidental
	if pron.val2 and (mw.ustring.find(pron.val2, "v") or mw.ustring.find(pron.val2, "ŋk")) then
		pron.val = pron.val2
	end
	if mw.ustring.find(pron.noc or '', "ˈ.*i\.d͡z") and mw.ustring.find(pron.val or '', "ˈ.*i\.z") then
		pron.occ = pron.noc
	elseif mw.ustring.find(pron.noc or '', "ˈ.*[^͡]ʒ") and mw.ustring.find(pron.val or '', "ˈ.*d͡ʒ") then
		pron.occ = mw.ustring.gsub(pron.val, "d͡ʒ", "ʒ")
	elseif mw.ustring.find(pron.occ or '', \.ɫ") then
		pron.occ2 = nil
	end
	
	local pronrima = pron.rima or pron.occ2 or pron.occ or pron.val or pron.noc or pron.bal or pron.ori or pron.gen2 or pron.gen
	
	-- sense locucions ni prefixos o sufixos
	if pronrima and pronrima ~= "" and not (string.find(pagename, "[^ ]+ [^ ]+") or string.find(pagename, "^-") or string.find(pagename, "-$") or namespace ~= "") then
		pronrima = mw.ustring.gsub(pronrima, "[/\%[%]]", "")
		local pronrimaor = pron.cen or pron.ori or ''
		pronrimaor = mw.ustring.gsub(pronrimaor, "[/\%[%]]", "")
		
		if mw.ustring.find(pronrima, "[rɾ]s?$") and pronrimaor ~= "" and not mw.ustring.find(pronrimaor, "[rɾ]s?$") then
			pronrima = mw.ustring.gsub(pronrima, "[rɾ](s?)$", "(ɾ)%1")
		end
		
		-- número de síl·labes per ordenar categoria de rimes
		pronrima = mw.ustring.gsub(pronrima, "^[ˈˌ]", "")
		_, numsil = mw.ustring.gsub(pronrima, "[.ˌˈ]", "")
		numsil = numsil + 1
		
		-- inici des de l'accent
		local posaccent = mw.ustring.find(pronrima, "ˈ") or 0
		pronrima = mw.ustring.sub(pronrima, posaccent + 1)
		pronrima = mw.ustring.gsub(pronrima, "%.", "")
		
		posaccent = mw.ustring.find(pronrimaor, "ˈ") or 0
		pronrimaor = mw.ustring.sub(pronrimaor, posaccent + 1)
		
		-- inici des de la vocal accentuada
		local vocals = utils.llista({'a','e','ɛ','i','o','ɔ','u'})
		local rima = ''
		for i = 1, mw.ustring.len(pronrima) do
			if vocals[mw.ustring.sub(pronrima, i, i)] then
				rima = mw.ustring.sub(pronrima, i)
				break
			end
		end
		local rimaor = ''
		for i = 1, mw.ustring.len(pronrimaor) do
			if vocals[mw.ustring.sub(pronrimaor, i, i)] then
				rimaor = mw.ustring.sub(pronrimaor, i)
				break
			end
		end
		
		-- substitució d'aproximants
		local from_pron = 'βðɣɫ͡'
		local to_pron   = 'bdɡl'
		for j = 1, mw.ustring.len(from_pron) do
			rima = mw.ustring.gsub(rima, mw.ustring.sub(from_pron, j, j), mw.ustring.sub(to_pron, j, j) or '')
		end
		rima = mw.ustring.gsub(rima, "r([^aeiou])", "ɾ%1")
		rima = mw.ustring.gsub(rima, "r$", "ɾ")
		
		if mw.ustring.find(rima, "^e") and mw.ustring.find(rimaor, "^ɛ") then
			rima = mw.ustring.gsub(rima, "^e", "ɛ")
		end
		
		textrima = p.rima(rima, numsil)
		if textrima ~= '' then
			table.insert(ret, '\n' .. textrima)
		end
	end
	
	return table.concat(ret)
end

-- Funció d'entrada de la plantilla:ca-rima i auxiliar de ca-pron
function p.rima(rima, numsil)
	if type(rima) == "table" then
		local args = rima:getParent().args
		rima = args[1] or ''; if rima == '' then rima = '-' end
		numsil = tonumber(args[2] or '0')
	end
	
	-- rimes migrades a categoria
	if mw.title.new("Categoria:Rimes en català -" .. rima).exists then
		ret = ':*<span style="font-weight: bold;">Rimes</span>: [[:Categoria:Rimes en català -' .. rima .. '|-' .. rima .. ']]'
		local sorting = numsil
		if sorting > 9 then
			sorting = ">"
		else
			sorting = tostring(numsil)
		end
		sorting = sorting .. require('Mòdul:ca-general').ordena()
		ret = ret .. utils.format_categories({'Rimes en català -' .. rima}, "ca", sorting)
	else
		ret = ''
		utils.track("rimes/" .. rima)
	end
	
	return ret
end

return p