Viccionari:Ordenació alfabètica

De Viccionari

Ordenació alfabètica del mots en les categories.

Ordenació per defecte[modifica]

El programari MediaWiki genera llistes de pàgines, com les categories o algunes pàgines especials (per exemple, Especial:Allpages) i les ordena alfabèticament segons l'ordre Unicode. Així, els primers caràcters ASCII segueixen el següent ordre:

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_'
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
¡¢£¤¥¦§¨©ª«­®¯°±²³´µ•¸¹º»¼½¾¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋ
ŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
ǺǻǼǽǾǿ΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ

És a dir, en resum:

 1. Signes habituals de puntuació i números
 2. Majúscules
 3. Minúscules
 4. Majúscules amb diacrítics llatins
 5. Minúscules amb diacrítics llatins
 6. Caràcters amb diacrítics no llatins
 7. Altres alfabets no llatins

Ordenació en català[modifica]

L'ordre alfabètic en català és:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

és a dir, s'igualen majúscules i minúscules, i s'eliminen els diacrítics (accents i ç), guionets i el punt volat. L'apòstrof fa de separador i s'iguala a un espai en blanc.

En cas de concurrència se segueixen els següents criteris:

Ela geminada
Com que s'elimina el punt volat, el grup l·l es classifica com ll. En cas de concurrència, primer va el mot amb ll i després amb l·l. Per exemple: cella - cel·la.
Ce trencada
Com que s'igualen els diacrítics, la ç es classifica com c. En cas de concurrència, primer va el mot amb c i després amb ç. Per exemple: placa - plaça
Guionet
Com que s'eliminen els guionets, els mots es classifiquen com si no en duguessin. En cas de concurrència, primer va el mot sense guionet i després amb guionet.
Accents i dièresi
Com que s'igualen els diacrítics, els mots amb accent o dièresi es classifiquen com si no en duguessin. En cas de concurrència es segueix l'ordre: sense accent, accent tancat, accent obert, dièresi. És a dir: a, à, e, é, è, i, í, ï, o, ó, ò, u, ú, ü (noteu que l'ordre dels accents és diferent amb Unicode).
En cas d'accents en diferents posicions d'un mot, s'aplica només a la primera posició. Per exemple: fabrica - fabricà - fàbrica
Majúscules
Les majúscules i minúscules s'igualen. En cas de concurrència, primer va el mot amb minúscula i després amb majúscula.

Clau d'ordenació[modifica]

En les categories es pot modificar l'ordenació per defecte aplicant una clau d'ordenació. Això es pot fer aplicant-la a l'etiqueta de categoria:

[[Categoria:Nom|Clau d'ordenació]]

o utilitzant la funció DEFAULTSORT que serà aplicable a totes les categories que tingui la pàgina:

{{DEFAULTSORT:Clau d'ordenació}}

Per fer una ordenació correcte de les categories és recomanable utilitzar la clau d'ordenació amb el mateix títol de la pàgina però eliminant els diacrítics, guionets i punt volat. Si no existeixen, es pot deixar l'ordenació per defecte. En el cas de pàgines fora de l'espai principal, l'ordenació per defecte es fa pel nom de pàgina sense el prefix de l'espai de noms (per exemple en aquesta pàgina Ordenació alfabètica).

Clau d'ordenació en català[modifica]

Es pot aconseguir una aproximació suficient a l'ordenació alfabètica en català, seguint el següent ordre:

 1. Minúscules sense caràcters especials
 2. Minúscules amb caràcters especials
 3. Majúscules sense caràcters especials
 4. Majúscules amb caràcters especials

Per aquest propòsit es pot utilitzar la plantilla {{ordre}}, que genera una clau d'ordenació apropiada amb la funció DEFAULTSORT. Vegeu la informació de la plantilla.

Vegeu també[modifica]