Vés al contingut

Mòdul:etimologia

De Viccionari
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Mòdul de suport per a diverses plantilles d’etimologia, especialment per indicar que prové d’una altra llengua.

A més dels codis de llengua d’ús general en les entrades, accepta codis específics usats només en etimologia. Vegeu Mòdul:etimologia/llengua.

local p = {}

local languages = require("Module:llengua")
local general = require("Module:ca-general")

local function parse_2_lang_args(frame) -- from en:Module:etymology/templates/internal
	local args = frame:getParent().args
	local lang = languages.getByCode(args[2], true)
	local source = languages.getByCode(args[1], true)
	source.sc = args.sc or source.sc -- TODO: use term.sc instead of term.lang.sc in create_link/full_link
	
	return args, lang, {
		lang = source,
		sc = args.sc or source.sc,
		term = args[3],
		alt = args["alt"] or args[4],
		tr = args["tr"] or args["trans"],
		gloss = args["t"] or args["trad"],
		lit = args["lit"]
	}
end

local function format_source(lang, source, display_source, nocap, catname)
	local display = ""
	if display_source then
		if source.type == "grup" then
			display = (nocap and "d'un " or "D'un ") .. source.name
		else
			display = general.addParticle(nocap and "del" or "Del", source.name)
		end
	end
	local categories = ""
	if lang then
		-- Format categories, but only if there is a current language; {{cog}} currently gets no categories
		if source.type == "grup" then
			source_prep = "d'un " .. source.name
		else
			source_prep = general.addParticle("del", source.name)
		end
		local lang_prep = general.addParticle("al", lang.name)
		categories = {catname .. " " ..  source_prep .. " " .. lang_prep}
		categories = require("Module:utilitats").format_categories(categories, lang, sort_key, nil, force_cat)
	end
	
	return "<span class=\"etyl\">" .. display .. categories .. "</span>"
end

local function create_link(terminfo)
	local link = ""
	
	if terminfo.term and terminfo.term ~= "-" then
		link = require("Module:enllaç").full_link(terminfo, "terme", true)
		if (link ~= "") then link = " " .. link end
	end
	
	return link
end

-- Templates

function p.derived(frame) -- from en:Module:etymology/templates/derived
	local nocap = frame.args.nocap
	
	local args, lang, term = parse_2_lang_args(frame)
	local link = create_link(term)
	local source = format_source(lang, term.lang, link ~= "", nocap, "Derivats") -- do not display source name if there is no link
	return source .. link
end

-- Supports various specialized types of borrowings, according to `frame.args.bortype`:
--   Calcs, Calcs semàntics
function p.specialized_borrowing(frame)
	local bortype = frame.args.bortype
	local display = frame.args.display
	local nocap = frame.args.nocap
	
	local args, lang, term = parse_2_lang_args(frame)
	local link = create_link(term)
	local source = format_source(lang, term.lang, display, nocap, bortype)
	return source .. link
end

return p