Mòdul:es-general

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


-- Funcions generals per castellà.

local export = {}

-- Clau d'ordenació per a categories
local senseDiacritics = {
  ["Á"] = "A", ["á"] = "a",
  ["É"] = "E", ["é"] = "e",
  ["Í"] = "I", ["í"] = "i",
  ["Ó"] = "O", ["ó"] = "o",
  ["Ú"] = "U", ["ú"] = "u", ["Ü"] = "U", ["ü"] = "u",
  ["Ñ"] = "n", ["ñ"] = "n",
  ["-"] = ""}

function export.ordena(mot)
  if type(mot) == "table" then mot = mot.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if mot == "" or mot == nil then
    mot = mw.title.getCurrentTitle().text
  end
  local clau      -- format complet: "clau1!clau2!mot"
  local clau1     -- clau primària: en minúscules i sense diacrítics
  local clau2     -- clau secundària: prioritat minúscules > majúscules
  local motLower = mw.ustring.lower(mot)
  clau1 = mw.ustring.gsub(motLower, ".", senseDiacritics)
  if clau1 == mot then
    return clau1
  end
  clau2 = mw.ustring.gsub(mot, ".", senseDiacritics)
  if clau2 ~= clau1 then
    clau = clau1 .. "!" .. clau2 .. "!" .. mot
  else
    clau = clau1 .. "!" .. mot
  end
  return clau
end

function export.cat_ortografia(frame)
	-- categorització per característiques ortogràfiques: invers, palíndroms
	local pagename = mw.title.getCurrentTitle().text
	local namespace = mw.title.getCurrentTitle().nsText
	local ret = ""
	if namespace == "" then
		local motNet = mw.ustring.gsub(mw.ustring.lower(pagename), ".", senseDiacritics)
		local motInvers = motNet:reverse()
		if not pagename:find("[ .]") then -- sense locucions ni abreviatures
			ret = "[[Categoria:Diccionari invers en castellà|" .. motInvers .. "]]"
		end
		-- palímdroms traslladat a [[Mòdul:palíndroms]
		--if string.gsub(motInvers, " ", "") == string.gsub(motNet, " ", "") and string.len(motNet) > 1 and not pagename:find("%.") then
		--	ret = ret .. "[[Categoria:Palíndroms en castellà" .. (motNet == pagename and "" or "|" .. motNet) .. "]]"
		--end
	end
	return ret
end

--[[ 
Sil·labificació

  marcatge intern: vocals 0, obertures 1, codes 2
  síl·laba: ·(1*)0(2*)·
]]
function export.sil(mot)
  if type(mot) == "table" then mot = mot.args[1] end -- des de plantilles via invoke o des de mòduls via require
  if mot == "" or mot == nil then
    mot = mw.title.getCurrentTitle().text
  end
  local sil = mw.ustring.lower(mot)
  -- Prefixos que trenquen regles
  -- prefixos ab-(r), post-(r) són ambigus
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "^subr", "1021")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "^superr", "101021")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "^hiperr", "101021")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "^interr", "021021")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "^ciberr", "101021")
  -- Triftongs
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[iuü][aáeé][iu]", "022")
  -- Diftongs
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[gq][uü]([aáeéiíoó])", "11%1")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[aáeéoó][iu]", "02")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[iuü][aáeéoó]", "02")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "iu", "02")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "ui", "02")
  -- Nuclis vocàlics
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[aáeéiíoóuúü]", "0")
  -- Obertures
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[bcfgkp][lr]", "11")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "[drt]r", "11")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "ll", "11")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "ch", "11")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "^%l[%l1]", "11")
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "%l0", "10")
  -- Codes
  sil = mw.ustring.gsub(sil, "%l", "2")
  -- Separació de síl·labes
  local anterior = ""
  local motSil = ""
  for i = 1, mw.ustring.len(mot) do
    actual = mw.ustring.sub(sil,i,i)
    if (actual == "0" or actual == "1") and (anterior == "0" or anterior == "2") then
      motSil = motSil .. "·"
    end
    motSil = motSil .. mw.ustring.sub(mot,i,i)
    anterior = actual
  end
  return motSil
end

-- Pronunciació
function export.pron(frame)
  local mot = frame.args[1] or ""
  if mot == "" then
    mot = mw.title.getCurrentTitle().text
  end
  mot = export.sil(mw.ustring.lower(mot))

  -- dígrafs
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ch", "tʃ")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ll", "ʎ")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^p([st])", "%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^gn", "n")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "qu?", "k")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "st·", "s·")
  -- lletra y
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^hie", "ye")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^i([ao])", "y%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "y$", "i")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "y·", "i·")
  -- consonants
  local fon = {["b"] = "β", ["v"] = "β", ["d"] = "ð", ["g"] = "ɣ", ["h"] = "",
  	["ñ"] = "ɲ", ["r"] = "ɾ", ["y"] = "ʝ", ["z"] = "θ"}
  mot = mw.ustring.gsub(mot, ".", fon)
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^β", "b")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "([mn]·)β", "%1b")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "c([eéií])", "θ%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "c", "k")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^ð", "d")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "([mnl]·)ð", "%1d")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^x", "s")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "(·?)x", "k%1s")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ɣ([eéií])", "x%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ɣu([eéií])", "ɣ%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^ɣ", "ɡ")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "([mn]·)ɣ", "%1ɡ")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "j", "x")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "n·f", "ɱ·f")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "n(·[bp])", "m%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "n(·[kɡx])", "ŋ%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "n·ʝ", "ɲ·ʝ")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "^ɾ", "r")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "([βlnst]·)ɾ", "%1r")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ɾɾ", "r")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ɾ·ɾ", "ɾ·r")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "s(·[βðɣmnɲlʎr])", "z%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "t·", "ð·")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "tʃ", "t͡ʃ")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "w", "gw")
  -- vocals
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "ü", "w")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "i([aáeéoóuú])", "j%1")
  mot = mw.ustring.gsub(mot, "u([aáeéoóií])", "w%1")
  -- accent
  local mente = mw.ustring.find(mot, "·men·te$")
  if mente then
    mot = mw.ustring.sub(mot, 1, -8)
  end
  if mw.ustring.find(mot, "[áéíóú]") then
    mot = mw.ustring.gsub(mot, "·(%l-[áéíóú])", "ˈ%1")
  elseif mw.ustring.find(mot, "[nsaeiou]$") then
    mot = mw.ustring.gsub(mot, "·(%l-)·(%l-)$", "ˈ%1·%2")
  else
    mot = mw.ustring.gsub(mot, "·(%l-)$", "ˈ%1")
  end
  if not mw.ustring.find(mot, "ˈ") then -- monosíl·lab o accent en la primera
    mot = "ˈ" .. mot
  end
  mot = mw.ustring.gsub(mot, ".", senseDiacritics)
  if mente then
    mot = mw.ustring.gsub(mot, "ˈ", "ˌ") .. "ˈmen.te"
  end
  return '/' .. mw.ustring.gsub(mot, "·", ".") .. '/'
end

return export